Общи условия

ReGo rehabilitation

Съдържащата се в сайта www.rego.rehab информация за:

Текстoве

Графични елементи

Лого

Снимков материал към страници, новини и събития

Видеа

Презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие. Център за роботизирана рехабилитация “Рего” си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.serdika.com в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

I. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:

ЕИК/ПИК: 206549285

Регистрация по ЗДДС: Не

Наименование: Медицински център "Рего"

Сайт - уебсайт с www.rego.rehab - съдържание, включващо актуална информация на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”.

Условия - условия за използване на услугите на този сайт.

Потребител - всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

Злоумишлено действие - по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

 

II. Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Ако не приемате Условията на Сайта, Ви молим да напуснете.

Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва.

 

III. Права и задължения на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.

С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които Център за роботизирана рехабилитация “Рего” предоставя, Център за роботизирана рехабилитация “Рего” си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които Център за роботизирана рехабилитация “Рего” предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. Център за роботизирана рехабилитация “Рего” се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

 

IV. Отказ от отговорност

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; Спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; Изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

 

V. Употреба на съдържание

Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Център за роботизирана рехабилитация “Рего”.

Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Център за роботизирана рехабилитация “Рего” на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.rego.rehab и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с Център за роботизирана рехабилитация “Рего” и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях. 

VI. Права и задължения на Потребителите

Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.

Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която Център за роботизирана рехабилитация “Рего” му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.

Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Център за роботизирана рехабилитация “Рего” с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.

Потребителят е длъжен да обезщети Център за роботизирана рехабилитация “Рего” и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.

Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети Център за роботизирана рехабилитация “Рего” и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Център за роботизирана рехабилитация “Рего” и/или е довело до пропуснати ползи за Център за роботизирана рехабилитация “Рего”, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.

Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Център за роботизирана рехабилитация “Рего” единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

 

VII. Уведомление за поверителност на лични данни на потребителите

Политика за защита на личните данни.

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” ползва платформата на WWW.GMAIL.COM за служебни електронни пощи, както и за мейлите относно раздел „кариери“ в Сайта. Тази платформа се поддържа от системата Google, а ето и повече информация за Политиката за защита на личните данни в нея: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center

Всеки e-mail, изпратен до Център за роботизирана рехабилитация “Рего” е със съдържание по осмотрение на изпращача (Потребителя) и информация, споделена доброволно от същия.

VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)

Център за роботизирана рехабилитация “Рего” няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".

Rego - all technologies

Всички технологии

Разполагаме с уреди за рехабилитация и възстановяване на всяка една зона от човешкото тяло.

Технологии

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Обадете ни се и запишете час за безплатна консултация и тестова процедура с уред спрямо Вашите нужди. За записване на час: 0884 500 666

Контакти

Този сайт използва бисквитки